آیکن 360 Degrees فونت آوسام - سبک

<font-awesome-icon icon="fa-light fa-360-degrees" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-light fa-360-degrees" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-light);
  content: "\e2dc";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 640 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M496 64c-44.12 0-79.1 35.89-79.1 80v224c0 44.11 35.88 80 79.1 80s79.1-35.89 79.1-80v-224C576 99.89 540.1 64 496 64zM544 368c0 26.47-21.53 48-47.1 48c-26.47 0-47.1-21.53-47.1-48v-224c0-26.47 21.53-48 47.1-48c26.47 0 47.1 21.53 47.1 48V368zM304 192C285.9 192 269.4 198.3 256 208.4V204.6c0-46.78 29.53-89.05 73.44-105.2l12.06-4.422c8.312-3.031 12.56-12.22 9.531-20.52c-3.031-8.312-12.31-12.56-20.53-9.516L318.4 69.41C261.9 90.11 224 144.4 224 204.6L224 368c0 44.11 35.88 80 79.1 80s79.1-35.89 79.1-80l.0001-96C384 227.9 348.1 192 304 192zM352 368c0 26.47-21.53 48-47.1 48c-26.47 0-47.1-21.53-47.1-48v-96c0-26.47 21.53-48 47.1-48c26.47 0 48 21.53 48 48V368zM608 0c-17.67 0-31.1 14.33-31.1 32c0 17.67 14.33 32 31.1 32C625.7 64 640 49.67 640 32C640 14.33 625.7 0 608 0zM81.44 208l95.03-117.1C180.3 85.23 181.1 78.66 178.4 73.09C175.8 67.53 170.2 64 164 64H16C7.161 64 .0047 71.16 .0047 80S7.161 96 16 96h114.6L35.54 213.1c-3.844 4.797-4.625 11.38-1.969 16.94S41.85 240 48 240h32.72c43.72 0 79.28 35.56 79.28 79.28v17.44C160 380.4 124.4 416 80.72 416c-21.53 0-41.47-10.64-50.81-27.11c-4.375-7.703-14.16-10.38-21.81-6.016c-7.687 4.375-10.37 14.14-5.1 21.83C17.25 431.4 47.38 448 80.72 448c61.37 0 111.3-49.92 111.3-111.3V319.3C192 258.2 142.5 208.4 81.44 208z"/>
</svg>
          
<i class="fa-light fa-360-degrees"></i>

نحوه استفاده از آیکن 360 Degrees حالت سبک

جهت استفاده از آیکن 360 Degrees در حالت سبک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-light fa-360-degrees" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 360 Degrees در حالت سبک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.