آیکن 3 فونت آوسام - تخت

33
<font-awesome-icon icon="fa-solid fa-3" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-solid fa-3" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-solid);
  content: "\33";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M320 344c0 74.98-61.02 136-136 136H103.6c-46.34 0-87.31-29.53-101.1-73.48c-5.594-16.77 3.484-34.88 20.25-40.47c16.75-5.609 34.89 3.484 40.47 20.25c5.922 17.77 22.48 29.7 41.23 29.7H184c39.7 0 72-32.3 72-72s-32.3-72-72-72H80c-13.2 0-25.05-8.094-29.83-20.41C45.39 239.3 48.66 225.3 58.38 216.4l131.4-120.4H32c-17.67 0-32-14.33-32-32s14.33-32 32-32h240c13.2 0 25.05 8.094 29.83 20.41c4.781 12.3 1.516 26.27-8.203 35.19l-131.4 120.4H184C258.1 208 320 269 320 344z"/>
</svg>
          
<i class="fa-solid fa-3"></i>

نحوه استفاده از آیکن 3 حالت تخت

جهت استفاده از آیکن 3 در حالت تخت روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-solid fa-3" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 3 در حالت تخت، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.