آیکن 3 فونت آوسام - معمولی

33
<font-awesome-icon icon="fa-regular fa-3" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-regular fa-3" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-regular);
  content: "\33";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M188.3 480H98.14c-44.03 0-82.98-28.06-96.91-69.84c-4.188-12.58 2.594-26.17 15.17-30.36c12.61-4.234 26.17 2.609 30.36 15.17C54.16 417.1 74.8 432 98.14 432h90.17C234.5 432 272 394.5 272 348.3c0-46.16-37.55-83.7-83.69-83.7H88c-9.797 0-18.61-5.953-22.27-15.03C62.08 240.5 64.31 230.1 71.36 223.3L220.4 80H24C10.75 80 0 69.25 0 56S10.75 32 24 32h256c9.797 0 18.61 5.953 22.27 15.03c3.656 9.094 1.422 19.48-5.625 26.27L147.6 216.6h40.72C260.9 216.6 320 275.7 320 348.3C320 420.9 260.9 480 188.3 480z"/>
</svg>
          
<i class="fa-regular fa-3"></i>

نحوه استفاده از آیکن 3 حالت معمولی

جهت استفاده از آیکن 3 در حالت معمولی روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-regular fa-3" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 3 در حالت معمولی، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.