آیکن 3 فونت آوسام - سبک

33
<font-awesome-icon icon="fa-light fa-3" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-light fa-3" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-light);
  content: "\33";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M320 352c0 70.59-57.42 128-128 128H93.09c-41.94 0-79.02-26.72-92.27-66.5c-2.797-8.375 1.734-17.44 10.11-20.25c8.422-2.812 17.44 1.75 20.23 10.12C40.08 430.1 64.95 448 93.09 448H192c52.94 0 96-43.06 96-96s-43.06-96-96-96H80C73.41 256 67.5 251.1 65.09 245.8c-2.391-6.125-.7813-13.09 4.047-17.56L247.1 64H16C7.156 64 0 56.84 0 48S7.156 32 16 32h272c6.594 0 12.5 4.031 14.91 10.19c2.391 6.125 .7813 13.09-4.047 17.56L120.9 224H192C262.6 224 320 281.4 320 352z"/>
</svg>
          
<i class="fa-light fa-3"></i>

نحوه استفاده از آیکن 3 حالت سبک

جهت استفاده از آیکن 3 در حالت سبک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-light fa-3" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 3 در حالت سبک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.