آیکن 2 فونت آوسام - نازک

32
<font-awesome-icon icon="fa-thin fa-2" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-thin fa-2" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-thin);
  content: "\32";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M320 472C320 476.4 316.4 480 311.1 480H7.996c-3.328 0-6.297-2.062-7.469-5.156c-1.188-3.094-.3281-6.625 2.156-8.812l226.5-201.6c51.69-44.59 57.69-120.1 13.77-171.9c-21.8-25.75-52.53-41.41-86.5-44.06C122.3 45.73 89.33 56.42 63.54 78.61L29.7 107.7C26.36 110.6 21.31 110.3 18.42 106.9C15.53 103.5 15.92 98.48 19.26 95.6l33.84-29.12C82.14 41.51 119.5 29.45 157.7 32.45c38.27 3.031 72.88 20.69 97.47 49.72c49.66 58.62 42.88 143.1-15.45 194.3l-210.7 187.6h282.1C316.4 464 320 467.6 320 472z"/>
</svg>
          
<i class="fa-thin fa-2"></i>

نحوه استفاده از آیکن 2 حالت نازک

جهت استفاده از آیکن 2 در حالت نازک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-thin fa-2" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 2 در حالت نازک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.