آیکن 2 فونت آوسام - سبک

32
<font-awesome-icon icon="fa-light fa-2" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-light fa-2" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-light);
  content: "\32";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M320 463.1C320 472.8 312.8 480 304 480H16c-6.607 0-12.53-4.064-14.92-10.22s-.7344-13.16 4.156-17.63l213.2-194.2c45.7-40.07 51.02-107.7 12.28-154.2C211.5 80.66 184.4 66.66 154.4 64.29c-29.75-2.221-58.89 7.25-81.53 27.03L40.86 119.4C34.22 125.1 24.13 124.5 18.28 117.9C12.47 111.2 13.14 101.1 19.8 95.29l32.05-28.04C81 41.72 118.6 29.66 156.9 32.38c38.64 3.064 73.58 21.13 98.39 50.88c49.94 59.95 43.09 147.2-15.55 198.6l-182.4 166.1H304C312.8 447.1 320 455.2 320 463.1z"/>
</svg>
          
<i class="fa-light fa-2"></i>

نحوه استفاده از آیکن 2 حالت سبک

جهت استفاده از آیکن 2 در حالت سبک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-light fa-2" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 2 در حالت سبک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.