آیکن 1 فونت آوسام - معمولی

31
<font-awesome-icon icon="fa-regular fa-1" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-regular fa-1" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-regular);
  content: "\31";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 256 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M256 456c0 13.25-10.75 24-24 24h-208C10.75 480 0 469.3 0 456s10.75-24 24-24h80V98.95L36.58 140.4C25.3 147.4 10.53 143.9 3.563 132.6C-3.391 121.3 .1406 106.5 11.42 99.56l104-64c7.391-4.562 16.7-4.734 24.28-.5156C147.3 39.3 152 47.31 152 56V432h80C245.3 432 256 442.8 256 456z"/>
</svg>
          
<i class="fa-regular fa-1"></i>

نحوه استفاده از آیکن 1 حالت معمولی

جهت استفاده از آیکن 1 در حالت معمولی روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-regular fa-1" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 1 در حالت معمولی، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.