آیکن 00 فونت آوسام - نازک

<font-awesome-icon icon="fa-thin fa-00" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-thin fa-00" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-thin);
  content: "\e467";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 640 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M288 176V336C288 415.5 223.5 480 144 480C64.47 480 0 415.5 0 336V176C0 96.47 64.47 32 144 32C223.5 32 288 96.47 288 176zM16 336C16 406.7 73.31 464 144 464C214.7 464 272 406.7 272 336V176C272 105.3 214.7 48 144 48C73.31 48 16 105.3 16 176V336zM640 176V336C640 415.5 575.5 480 496 480C416.5 480 352 415.5 352 336V176C352 96.47 416.5 32 496 32C575.5 32 640 96.47 640 176zM368 336C368 406.7 425.3 464 496 464C566.7 464 624 406.7 624 336V176C624 105.3 566.7 48 496 48C425.3 48 368 105.3 368 176V336z"/>
</svg>
          
<i class="fa-thin fa-00"></i>

نحوه استفاده از آیکن 00 حالت نازک

جهت استفاده از آیکن 00 در حالت نازک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-thin fa-00" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 00 در حالت نازک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.