آیکن 00 فونت آوسام - معمولی

<font-awesome-icon icon="fa-regular fa-00" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-regular fa-00" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-regular);
  content: "\e467";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 640 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M288 176V336C288 415.5 223.5 480 144 480C64.47 480 0 415.5 0 336V176C0 96.47 64.47 32 144 32C223.5 32 288 96.47 288 176zM48 336C48 389 90.98 432 144 432C197 432 240 389 240 336V176C240 122.1 197 80 144 80C90.98 80 48 122.1 48 176V336zM640 176V336C640 415.5 575.5 480 496 480C416.5 480 352 415.5 352 336V176C352 96.47 416.5 32 496 32C575.5 32 640 96.47 640 176zM400 336C400 389 442.1 432 496 432C549 432 592 389 592 336V176C592 122.1 549 80 496 80C442.1 80 400 122.1 400 176V336z"/>
</svg>
          
<i class="fa-regular fa-00"></i>

نحوه استفاده از آیکن 00 حالت معمولی

جهت استفاده از آیکن 00 در حالت معمولی روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-regular fa-00" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 00 در حالت معمولی، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.