آیکن 00 فونت آوسام - سبک

<font-awesome-icon icon="fa-light fa-00" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-light fa-00" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-light);
  content: "\e467";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 640 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M288 176V336C288 415.5 223.5 480 144 480C64.47 480 0 415.5 0 336V176C0 96.47 64.47 32 144 32C223.5 32 288 96.47 288 176zM32 336C32 397.9 82.14 448 144 448C205.9 448 256 397.9 256 336V176C256 114.1 205.9 64 144 64C82.14 64 32 114.1 32 176V336zM640 176V336C640 415.5 575.5 480 496 480C416.5 480 352 415.5 352 336V176C352 96.47 416.5 32 496 32C575.5 32 640 96.47 640 176zM384 336C384 397.9 434.1 448 496 448C557.9 448 608 397.9 608 336V176C608 114.1 557.9 64 496 64C434.1 64 384 114.1 384 176V336z"/>
</svg>
          
<i class="fa-light fa-00"></i>

نحوه استفاده از آیکن 00 حالت سبک

جهت استفاده از آیکن 00 در حالت سبک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-light fa-00" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 00 در حالت سبک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.