آیکن 00 فونت آوسام - دو رنگ

<font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-00" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-duotone fa-00" />
.my-icon {
  position: relative;
  font: var(--fa-font-duotone);
  font-style: normal;
}
.my-icon:before {
  position: absolute;
  content: "\e467";
  opacity:0.5
}
.my-icon:after {
  content: "\e467\e467";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 640 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M352 176C352 96.47 416.5 32 496 32C575.5 32 640 96.47 640 176V336C640 415.5 575.5 480 496 480C416.5 480 352 415.5 352 336V176zM496 96C451.8 96 416 131.8 416 176V336C416 380.2 451.8 416 496 416C540.2 416 576 380.2 576 336V176C576 131.8 540.2 96 496 96z"/>
  <path style="opacity: 0.5" d="M0 176C0 96.47 64.47 32 144 32C223.5 32 288 96.47 288 176V336C288 415.5 223.5 480 144 480C64.47 480 0 415.5 0 336V176zM144 96C99.82 96 64 131.8 64 176V336C64 380.2 99.82 416 144 416C188.2 416 224 380.2 224 336V176C224 131.8 188.2 96 144 96z"/>
</svg>
          
<i class="fa-duotone fa-00"></i>

نحوه استفاده از آیکن 00 حالت دو رنگ

جهت استفاده از آیکن 00 در حالت دو رنگ روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-00" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 00 در حالت دو رنگ، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.